İlkokulumuz

“Bilim Ulusal Dille Öğrenilir.” gerçeğinden hareketle, okullarımızda yabancı dil dışındaki tüm dersler anasınıfından Anadolu Lisesinin sonuna kadar Türkçe olarak verilir.

TÜRKÇE

“Bilim Ulusal Dille Öğrenilir.” gerçeğinden hareketle, okullarımızda yabancı dil dışındaki tüm dersler anasınıfından Anadolu Lisesinin sonuna kadar Türkçe olarak verilir.

  Öğrencilerimizin; Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak kendini ifade eden, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, anlama, sıralama, sınıflama, ilişki kurma, analiz –sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Türkçe dersleri, dinleme, okuma, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu olmak üzere beş öğrenme alanına göre bireysel faklılıklar göz önünde bulundurularak işlenir.

 MATEMATİK

Matematik, nicelikle ilgili bir birimdir; insanın matematikçi olması için değil de, mantıklı bir insan olabilmesi için gereklidir. Matematik dersi, her öğrencinin matematiği korkmadan yapabileceğine inanarak ve severek katılabileceği bir şekilde planlanır. Bu planlama yapılırken öğrencilerin gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınır. Matematikteki kavramları somut kavramlara benzeterek öğrencilerin matematik önyargıları yıkmaya çalışılır. Bu yöntemde öğrencilerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları benzer olaylar kullanılarak onların aktif bir şekilde katılımı sağlanır. Temel amacımız; matematik sevgisini aşılamak, matematikle olan ilişkilerine farklı bir boyut kazandırarak matematiği gerçekten seven, gerektiği zaman tüm matematiksel bilgileri kullanmayı bilen, matematikle uğraşmaktan zevk alan, her zaman, her yerde matematikle yaşamaktan keyif alan öğrenciler yetiştirmektir.

 HAYAT BİLGİSİ / SOSYAL BİLGİLER

Hayat Bilgisi dersinin temaları 1,2 ve 3. sınıflarda sarmal olarak sürdürülür. Öğrenme ve öğretme süreci temalar, ara disiplinler, beceriler, kişisel nitelikler ve kazanımlar dikkate alınarak organize edilir.

4. sınıfımızda amaç öğrencilerimizin Atatürk İlke ve İnkılâplarının farkında olarak her şeyden önce kendini ve yaşamı tanımış, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, okul ile hayat arasında bir köprü kurabilmiş; edindiği bilgileri tutum, davranış ve beceriye dönüştürebilen, başarılı, milli kimlik kazanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 FEN BİLGİSİ

Çocuğun ve gencin, doğadaki düzeni ve neden-sonuç ilişkilerini kavramasını sağlayacak, onu dogmalardan, boş inançlardan koruyacak, gerçeklerin doğru bilgisine götürecek şekilde öğretilir.

Öğrencilerimizin, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, bilimsel yöntemleri kullanabilme, öğrenme, merak ve devamlılığını geliştirerek fen ile ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilere sahip olmaları sağlanır. Dersimizin temelini “insan ve bilim” oluşturduğundan öğrencilerimiz bilimle ilgili yaşam boyu sürecek sorulara yanıt bularak hayatın anlamını öğrenirler.

 İNGİLİZCE

Yabancı diller bölümünün amacı, dilde önce güven duygusunu oluşturarak, öğrencilerin dili etkin bir şekilde kullanabilecekleri ortamı ve kendilerini sözlü, yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamaktır.

1-2.sınıflarımızda öğrenciler İngilizceyi şarkılar, resimli kartlar, oyunlar, aktiviteler ve kendi dillerinde de asla vazgeçemeyecekleri hikaye anlatımı yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. 3 ve 4. sınıflarda ise öğrencilerimiz okudukları hikâye kitaplarını anlama ve anladığını anlatabilme becerileri kazanır. Dil eğitiminde dört temel beceri olarak kabul edilen dinleme, okuma, konuşma, yazma üzerinde durularak İngilizce dersi öğrencilere ana sınıfından itibaren sevdirilerek, her seviyede iki öğretmen tarafından işlenir.

 ETKİNLİK DERSLERİ

Sağlıklı ve estetik duyguları oluşmuş çocukların yetiştirilmesinin ancak GÖRSEL SANATLAR, MÜZİK, BEDEN EĞİTİMİ gibi uygulamalı derslerin gereğince işlenmesiyle sağlanacağına inanan okulumuzda bu dersler, özel donatılmış dersliklerde verilir.

Beden Eğitimi dersinde amacımız, Spor alışkanlığı kazanmış, yurt ve dünya sporuna duyarlı, sportif düşünen, kendi istek ve arzularını takımın amaçları ile birleştirebilen, kendini her şekilde ifade edip geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.

Görsel Sanatlar eğitiminde, öğrenciler sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile sanatsal bir ürün yaratma hazzını yaşarken, sanat eserlerine bakış açılarını genişletir ve eserlerle aralarında bağlantı kurabilirler. Görsel sanatlar alanında yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilirler. Bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için özgür ortamlar sağlanır. Bu ortamda öğrencilerimiz kendilerini rahatlıkla ifade ederler.

Müzik dersinde amacımız, müziğe karşı ilgi ve sevgiyi uyandırmak, estetik bakış açısı kazandırmak, sosyal ve milli duyguları şarkı ve marşlarla kuvvetlendirmek, yaratıcılık yönlerini geliştirmektir. Temel müzik eğitiminde toplu şarkı söylemenin önemi büyüktür. 1. 2. ve 3. sınıflarda toplu şarkı söylemeye dayalı, ritim algılamalarını geliştirecek ve onların müzik ile iç içe olmalarını sağlayacak bir ders programı uygulanır.

Bilgisayar dersinde amacımız, öğrencilerimizin okulumuzdan mezun olduklarında iyi birer bilgisayar okuryazarı olabilmeleri, içinde bulunduğumuz bilgi çağında teknolojiye hâkim olabilmeleri ve günlük yaşantılarında bilgisayardan en üst düzeyde faydalanabilmeleridir. 1. sınıflarımızın Bilişim Teknolojileri programı öğrencilerimize genel olarak bilgisayarı sevdirmeyi, bilgisayarda çalışırken gerekli olan güvenlik önlemlerini kavramayı, bilgisayar ve ilgili fiziksel birimlerinin (klavye, fare, ekran, kulaklık) kullanımına yönelik becerileri geliştirmeyi hedefler. 2. sınıflarımız Microsoft Office programları ve kullanım amaçları hakkında genel bir bilgi sahibi olurlar. Windows çalışma ortamında Microsoft Word programını kullanmaya başlayan öğrencilerimiz, bilgisayarda yazı yazma, yazılı bir metin üzerinde değişiklikler yapma ve metin biçimlendirme konularıyla ilişkili hedef davranışları edinmek üzere kendilerine verilen eğitsel etkinlikler üzerinde çalışırlar. 3.ve 4. sınıflarımız da Microsoft Word programının yanı sıra Microsoft Power Point ve Excel programları öğretilir.

Satranç dersi okulumuzda, özel dersliğinde, anasınıfından 4.sınıfın sonuna kadar haftada 1 saat zorunlu ders içinde öğretilir. Satranç, beynin hafıza merkezine en çok etki eden alıştırmalardan biri ve mükemmel bir çoklu zekâ oyunudur. Satranç zihinsel dikkati yükseltir ve yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır. Çocukların düşünme, dikkat yoğunlaştırma, hesaplayıp karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 

Montessori Eğitim Sistemi okulumuzda, özel dersliğinde, İlkokul'un sonuna kadar haftada 2 saat zorunlu ders içinde kullanılır. Bu sistemi tercih etmemizin nedeni, çocuk gelişimine en uygun eğitim modeli olması ve çocuğun evrenselliği ilkesidir.

Yüz yıllık bir zaman süzgecinden geçmiş olan Montessori Sistemi, gerektirdiği zengin malzemenin mali yükü ve özel eğitim görmüş öğretmenlerin edinilmesinin güçlüğü nedenleriyle ülkemizde tam uygulamaya konulmamıştır. Okulumuz, hem bu sistemin gereklerini tam anlamıyla yerine getirmiş, hem de M:E.B.müfredatını bu sistem içinde yoğurmuştur.

Dünyanın en seçkin kurumlarının benimsediği bu sistem, son derece zengin ve tümüyle orijinal araç-gereçleriyle okulumuzda kurulmuş ve öğretmenlerimiz, alanında en iyi uzmanlar tarafından, bu sistemle ilgili olarak eğitilmişlerdir.

montessori sınıfı erol altaca okulları

Hazırlanmış Ortam'daki zengin eğitim malzemeleri ile çocuklarımız kendi özgür seçimleri doğrultusunda, yaşlarına uygun beceri ve bilgileri kazanırken büyük haz alacak ve ilköğretime tam anlamıyla hazır hale geleceklerdir.

Çeşitli duygusal materyaller ile çocuklar renk, boyut, şekil, form, ses, doku, tat, koku dünyasını da keşfederler. Bu materyaller aynı zamanda müzik, matematik, dil gibi yeteneklerin gelişmesi için de olanak sağlar.

Montessori öğretmeni, kendi başına hareket etmek ve her şeyi kendisi yapmak isteyen çocuğun bireysel gücüne inanır, gelişimsel ihtiyaçlarını bilir ve ona sakin, düzenli, sıcak, samimi ve neşeli bir ortam hazırlar.

Montessori sisteminde çocukları motive eden, önceden hazırlanmış fiziksel ve zihinsel düzendir. Konsantre olmayı, bir işi sonuna kadar götürmeyi ve tamamlamadan bırakmamayı öğrenen çocuk, ileri ki yılların öz güvenli ve yetkin öğrencisi olacaktır.

 • Her çocuğun, doğuştan gelen temel potansiyelini geliştirmesine yardımcı olmak,
 • Okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmek,
 • Yaşam boyu sürecek öğrenme işlevi için gerekli temel becerileri kazandırmak,
 • Yüksek benlik saygısı geliştirmek,
 • Yaşamı boyunca sürecek çalışmalarında başarılı olması için konsantrasyon alışkanlığı oluşturmak,
 • Merak duygusunu geliştirmek,
 • Girişimcilik ve sebat alışkanlığı vermek
 • İçsel disiplin ve düzen duygusunu geliştirmek,
 • Duygu ve hareket becerilerini geliştirmek,
 • Sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar geliştirmesini sağlamak,
 • Ayırt etme ve karar verme yeteneklerini artırmak için duygusal-motor yeteneklerini geliştirmek,
 • Potansiyellerine erişmelerine destek olmak,

Montossori Eğitim Sisteminin somut hedefleridir.

İlkokul Takvim ve Linkler

Ders Zaman Çizelgesi - ilkokul

Toplanma08:05
1. Ders 08:20 - 09:00
Dinlenme ve
Sabah Kahvaltısı
09:00 - 09:20
2. Ders 09:20 - 10:00
Dinlenme 10:00 - 10:10
3. Ders 10:10 - 10:50
Dinlenme 10:50 - 11:00
4. Ders 11:00 - 11:40
Dinlenme
ve Yemek
11:40 - 12:20
5. Ders 12:20 - 13:00
Dinlenme 13:00 - 13:10
6. Ders 13:10 - 13:50
Dinlenme 13:50 - 14:00
7. Ders 14:00 - 14:40
Dinlenme ve
İkindi Kahvaltısı
14:40 - 14:50
8. Ders 14:50 - 15:30